Shanghai Restaurant

Location

Shanghai Chinese Restaurant, Texas 332, Lake Jackson, TX, USA
Get Directions

Phone

979-297-0291

Shanghai Restaurant

Chinese Casual Dining